Zásady ochrany osobních údajů v hero clan, Z. S.

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HERO CLAN, se sídlem Klapálkova 2243/11, Chodov, 149 00 Praha 4 , IČ 05918651, zvedená u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 67813 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: 
adresa: Koperníkova 10, Praha 2, 120 00 
email: info@heroclan.cz
telefon: +420 721 408 001 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Kateřina Vondráková, katerina@heroclan.cz. 

II. Rozsah a zdroje zpracovávaných osobních údajů – zapsaní hrdinové 

HERO CLAN zpracovává osobní údaje, které jí poskytli zaregistrovaní hrdinové prostřednictvím přihlašovacího formuláře nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně, elektronicky. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

Osobní údaje běžné: jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo pobytu a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce www.heroclan.cz IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení Odběratele e-mailových zpravodajů

Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Hrdiny oslovujeme emailem či telefonicky, proto HERO CLAN uchovává emailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení hrdiny.

K databázi hrdinů mají přístup pouze pověření pracovníci HERO CLAN. .

HERO CLAN shromážděné údaje bez souhlasu neposkytuje třetím stranám.

Odhlášení z databáze  je možné kdykoli emailem či telefonicky.

III. Doba uchovávání údajů – zapsaní hrdinové 

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období, po které bude mít hrdina zájem být k dispozici pro pomoc neziskovým organizacím. Období, pro které je souhlas udělen, končí odvoláním souhlasu.

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu, po kterou bude mít hrdina zájem být k dispozici pro pomoc neziskovým organizacím. 

IV. Subjekty zpracovávající osobní údaje 

Osobní údaje zpracovává přímo HERO CLAN, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro HERO CLAN takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů.

V. Zpřístupnění údajů jiným osobám 

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s HERO CLAN.

VI. Vaše práva 

Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte:

1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

6. a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu info@heroclan.cz.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Kódy třetích stran 

Na webových stránkách HERO CLAN používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 25. 5. 2018.