Zásady ochrany osobních údajů

Informace o našich hrdinech uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, především se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od hrdinů užíváme výhradně pro vnitřní potřebu spolku HERO CLAN, z. s. a bez svolení je neposkytujeme třetím stranám. Bez výslovného souhlasu hrdinů nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.